Certifikace
Menu

Označení výrobků CE

CE certifikace – označení CE a vše co potřebujete vědět

Na trhu je spousta výrobků a každý podléhá jiné evropské nebo národní legislativě i jiným technickým předpisům. Hlavními cíli jsou především zajištění kvality a bezpečnosti daných produktů pro spotřebitele. Zda daný výrobek splňuje všechny nezbytné požadavky, zjistíte například prostřednictvím značek na obalech. Jednou z takových je i označení CE.
V následujících řádcích se podíváme právě na to, co toto označení znamená, kdo ho musí na své výrobky umisťovat a zodpovíme i mnohé další otázky týkající se této „certifikace“.

Co znamená označení CE a na jaký výrobek se umisťuje?

Značka CE označuje výrobky, které vyhovují právním předpisům Evropské unie, a tak se mohou volně prodávat na evropském trhu. Tím, že na svůj produkt výrobce připojí označení CE, tak na vlastní odpovědnost prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se všemi právními požadavky na toto označení, a tudíž se může prodávat v celém Evropském hospodářském prostoru a Turecku. Do Evropského hospodářského prostoru patří 27 členských států Evropské unie a země ESVO.
Označení CE nemusí mít všechny výrobky prodávající se v Evropské unii, certifikace je vyžadována pouze na určité kategorie výrobků, které specifikují směrnice o používání tohoto označení. Označení CE se nesmí umístit na jiný výrobek, než na výrobek stanovený těmito předpisy!
CE je jediné označení, které znamená shodu s úplně všemi požadavky, které jsou na základě směrnic či techn. předpisů pro výrobce ohledně jeho produktu kladené. Státy Evropské unie nesmějí mít ve svých vnitrostátních předpisech odkazy na jiné označení shody, které by souvisely s označením CE.
Další značení může výrobek mít jen tehdy, pokud splní tyto podmínky:
•    mají odlišnou funkci jako označení CE,
•    je vyloučená záměna s označením CE,
•    a nijak nezhoršují čitelnost a viditelnost označení CE.

Povinné označení CE

Značku CE je povinné používat na širokou škálu výrobků, počínaje elektrickými zařízeními, přes hračky až po stavební výrobky či strojní zařízení. Jde o kategorie výrobků, na které se vztahují zvláštní směrnice EU.

Pro tyto produkty je označení CE povinné:

•    aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
•    lanové dráhy určené pro dopravu osob
•    zařízení spojené se spotřebou energie (chladnička, TV, žárovka)
•    elektrické / elektronické zařízení (elektromagnetická kompatibilita)
•    zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
•    výbušniny pro civilní použití a pyrotechnika
•    teplovodní kotle
•    zařízení spalující plynná paliva
•    diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
•    výtahy
•    stavební výrobky
•    stroje
•    zařízení pracující s nízkým napětím
•    měřicí zařízení
•    zdravotnické pomůcky
•    zařízení spojené s emisí hluku na životního prostředí
•    váhy s neautomatickou činností
•    osobní ochranné pracovní prostředky
•    tlakové zařízení
•    rádiové a telekomunikační koncová zařízení
•    rekreační čluny a plavidla
•    hračky
•    tlakové nádoby
•    zařízení obsahující nebezpečné látky
Z tohoto vyplývá, že označení CE nemusí mít úplně všechny výrobky, které se prodávají na evropském trhu. Označení nesmí být umístěno například u chemikálií, kosmetiky, potravin a dalších produktů.

Výjimky z označení CE

Jako výrobce nejste v některých případech povinen umístit na svůj výrobek označení CE, a to i přesto, že produkt i jeho zamýšlené použití je předmětem harmonizované normy. A to tehdy, pokud:
•    se produkt vyrábí individuálně nebo na míru podle potřeb zákazníka
•    je nutné dodržet během výroby tradiční postupy, aby se zachovala chráněná známka produktu
Pro použití některé z těchto výjimek si raději předem ověřte, že se bez debat vztahuje i na váš produkt. Jinak se totiž může stát, že vás budou čekat problémy s kontrolními orgány, které na trh dohlížejí.

Jaké jsou výhody označení CE?

Kromě toho, že je proces CE značení a posouzení shody výrobku povinný, tak má i své nesporné výhody jako například:

•    není třeba žádných dalších certifikátů či testování,
•    možnost obchodovat v jakékoliv zemi Evropského vnitřního trhu bez nutnosti vypracování další dokumentace,
•    snazší srovnávání výrobků pro zákazníky,
•    podpora důvěryhodnosti výrobku.
Se svým výrobkem tak díky označení CE můžete obchodovat v jakékoliv zemi evropského vnitřního trhu, aniž byste museli vytvářet novou dokumentaci.

Jak umístit označení CE na výrobek?

V první řadě musí být označení CE na výrobku viditelné, čitelné a nesmazatelné. Iniciály CE, ze kterých se označení skládá, musí mít stejnou výšku, a to nejméně 5 mm. Některé kategorie mohou však mít na velikost písmen jiné požadavky. Pro zvětšování nebo zmenšování písma musíte zachovat jejich proporce. 
Ne vždy je však možné umístit označení CE přímo na výrobek. Co s tím? Tehdy mu můžete najít místo na obalu nebo v průvodní dokumentaci.

Jak získat označení CE?

Výhradní odpovědnost za posouzení shody a prohlášení shody výrobku se všemi požadavky nese výrobce. K zajištění označení CE pro svůj výrobek nepotřebujete žádnou licenci, ale ještě dříve, než tak učiníte, musíte vyřídit následující náležitosti:
•    zajistit shodu výrobku se všemi požadavky Evropské unie,
•    určit, zda můžete posoudit produkt vy nebo jste povinen požádat oznámený subjekt,
•    sestavit technickou dokumentaci, která shodu dokládá,
•    vytvořit a podepsat EU/ES prohlášení o shodě,
Od momentu, kdy váš produkt nese označení CE, tak jste povinen poskytnout příslušnému vnitrostátnímu orgánu na vyžádání celou dokumentaci a informace týkající se Vašeho výrobku.

Technická dokumentace pro vyhotovení označení CE

Obsahem technické dokumentace potřebné k vyřízení označení CE jsou informace o konstrukci produktu, jeho výrobci a také o způsobu fungování. Kromě toho musí obsahovat všechny skutečnosti, které potvrzují soulad produktu s platnými požadavky. Uvádění jakéhokoliv výrobku na trh musí předcházet jisté úkony:
•    připravení technické dokumentace,
•    zajištění toho, že orgány dozoru nad trhem budou mít na požádání přístup k technické dokumentaci od momentu, kdy je výrobek uvedený na trh,
•    uchování technické dokumentace 10 let od uvedení výrobku.
I technická dokumentace musí obsahovat příslušné informace, jako je jméno a adresa, stručný popis výrobku, identifikaci výrobku, název adresy všech firem, které na produktu pracovali a také všech oznámených subjektů, které posuzovaly shodu výrobku.
Dále v technické dokumentaci nesmí chybět postup posouzení shody, EU prohlášení o shodě, návod k použití, soupis předpisů a technických norem, které výrobek splňuje, seznam částí výrobku či výsledky zkoušek.
Jazyk v technické dokumentaci si obvykle můžete vybrat podle svých preferencí. Výjimkou je návod k použití a prohlášení o shodě. Tyto dokumenty musí být přiloženy zákazníkovi v úředním jazyce země, do které se produkt prodává. 

Veškeré informace o potřebných dokumentech, jejich obsahu a o postupech pro posouzení shody výrobku jsou uvedeny v daných směrnicích a nařízeních pro konkrétní výrobkovou skupinu.
 

Poptávkový formulář

* - povinné položky