Certifikace
Menu

Otázky a odpovědi - FAQ

Co je to certifikace ?

Certifikace výrobku je postup, který osvědčuje shodu jeho vlastností s technickou specifikací, to znamená, že osvědčuje jeho jakost minimálně na tzv. obvyklé úrovni. Certifikát dokládá splnění požadavků na užitné vlastnosti a na bezpečnost výrobku, které jsou požadované danou technickou specifikací. Na trh musí být v souladu s ustanovením zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti uváděny pouze bezpečné výrobky - to platí pro výrobky v oblasti povinné i nepovinné certifikace. 

Co je označení výrobků CE ?

Řada výrobků musí předtím, než mohou být dány do prodeje v EU, získat označení CE. To prokazuje, že výrobce daný výrobek posoudil, a že výrobek tedy splňuje bezpečnostní, zdravotní i environmentální požadavky EU. Označení CE se vyžaduje u výrobků, které jsou uváděny na trh EU, ať už byly vyrobeny kdekoli na světě. 

Co je posuzování shody výrobků ?

Posuzováním shody výrobků rozumíme činnosti, při nichž se zjišťuje shoda výrobku s požadavky českých technických předpisů. Tyto činnosti pro jednotlivé sektory (skupiny tzv. stanovených výrobků) upravuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády příslušné pro daný sektor. 

Kdo je akreditovaný certifikační orgán ?

„Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že certifikační orgán je způsobilý provádět certifikaci produktů“ 

Akreditace certifikačních orgánů certifikujících produkty se řídí požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 (Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby)  

*Produkt je termín zahrnující i proces a službu ve smyslu normy ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, čl. 3.4. 

Kdy je označení CE povinné?

Povinné je pouze u výrobků, na něž se vztahují specifikace EU a u nichž se vyžaduje, aby byly označením CE opatřeny. Na některé výrobky se vztahuje více požadavků EU najednou. Váš výrobek můžete opatřit označením CE až poté, co zajistíte, že splňuje všechny relevantní požadavky. Opatřovat označením CE výrobky, pro něž specifikace EU neexistují nebo u nichž se označení CE nevyžaduje, je zakázáno. 

Jak umístit označení CE na váš výrobek?

Označení CE musí být viditelné, čitelné a nesmazatelné. 

Označení CE se skládá z iniciál „CE", kdy obě písmena musí být stejně vysoká a jejich výška musí být alespoň 5 mm (pokud není v požadavcích pro danou kategorii výrobků uvedeno jinak). 

Chcete-li tato písmena zvětšit nebo zmenšit, musíte zachovat jejich proporce. Označení CE může mít různé grafické variace (tj. může mít jinou barvu, může být s výplní nebo bez), ale pouze za předpokladu, že zůstane dostatečně viditelné. 

Pokud nelze umístit označení CE na samotný výrobek, můžete ho umístit případně na obal, nebo do průvodní dokumentace. Jestliže se na váš výrobek vztahuje několik směrnic či nařízení EU, která požadují připojení označení CE, musí být v průvodní dokumentaci uvedeno, že je výrobek v souladu se všemi platnými směrnicemi/nařízeními EU. 

Musíte uhradit nějaký poplatek?

Pokud jako výrobce provádíte posouzení shody vy sami, žádný poplatek hradit nemusíte. Pokud se však rozhodnete využít služeb oznámeného subjektu, nebo pokud specifikace EU vztahující se na váš výrobek požadují provedení nezávislého posouzení oznámeným subjektem, pak musíte tomuto subjektu zaplatit za služby, které vám poskytl. Náklady závisí na typu certifikačního postupu, který se na váš výrobek vztahuje, dále na složitosti výrobku apod.