Certifikace
Menu

Certifikace výrobků

Dříve než je možné uvést výrobek na trh, je nutné ho správně kategorizovat. Výrobek může spadat do regulované a neregulované sféry.

Do neregulované sféry patří produkty, které nepředstavují ohrožení oprávněného zájmu. Pro uvedení na trh těchto prodejních komodit platí pouze obecné požadavky bezpečnosti a nemusí se u nich posuzovat shoda.

U regulovaných výrobků je tomu jinak. Do regulované sféry spadají například elektrická zařízení nízkého napětí, strojní zařízení, osobní ochranné pomůcky, tlakové nádoby, zařízení, které se používá v prostředí s nebezpečím výbuchu, spotřebiče plynných paliv a další, které vyžadují prohlášení o shodě. Prohlášení je potřeba vydat také na repasované a použité předměty.

Stavební výrobky

Výrobky regulované sféry, které jsou umístěny na trh EU musí splnit technické požadavky na výrobky, které jsou stanoveny direktivami EU. Pro výrobce a dovozce stavebních výrobků to znamená, že každý stavební výrobek, který se uvádí na český trh, musí splňovat předepsané požadavky. Stavební výrobky jsou ve smyslu zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění tzv. „stanoveným výrobkem“ a jejich uvádění na trh Evropské unie a zemí ESVO je regulováno technickými předpisy, z nichž vyplývají pro výrobce, dovozce, autorizované zástupce a distributory konkrétní povinnosti. Podmínky uvádění na trh jsou zčásti harmonizovány (shodné pro celou EU) a zčásti upravované národní legislativou každé členské země EU.

Dobrovolná certifikace výrobků

Výrobková certifikace je proces potvrzení shody s vlastnostmi výrobku na základě požadavků technického předpisu. Kromě analýzy rizika, zkoušení v akreditované laboratoři a srovnání s vlastnostmi výrobků s požadavky předpisu obvykle obsahuje i dozor nad stabilitou kvality certifikovaného výrobku po dobu platnosti certifikátu.

Pomůže Vám zvýšit důvěryhodnost produktu, lépe se prosadit na trhu, zlepšit image firmy, zvýšit podíl exportu ve firmě a mnoho dalších faktorů.

Výsledkem ověření je stanovisko, ve formě certifikátu. Ověřování je činnost prováděná na dobrovolném základě jako nezávislé posouzení třetí stranou.

Certifikace CE

Certifikace CE označuje výrobky, které vyhovují právním předpisům Evropské unie, a tak se mohou volně prodávat na evropském trhu.

Tím, že na svůj produkt výrobce připojí označení CE, tak na vlastní odpovědnost prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se všemi právními požadavky na toto označení, a tudíž se může prodávat v celém Evropském hospodářském prostoru a Turecku.

To znamená, že pokud chcete s určitým zbožím obchodovat v Evropském hospodářském prostoru nebo v Turecku, certifikace CE je povinná.

EAC certifikace

Eurasijskou hospodářskou unii (EAEU) tvoří v současnosti pět států:

Výrobky, které mají být dovezeny nebo uvedeny na trh těchto zemí, podléhají posuzování shody v souladu s požadavky technických předpisů Eurasijské hospodářské unie.

To znamená, že je potřebný certifikát EAC. Pokud je posuzování shody úspěšné, výrobky jsou označeny značkou shody EAC.

Zajistíme Vám získat EAC certifikát na výrobky, které jsou dovezeny nebo uvedeny na trh a podléhají posuzování shody v souladu s požadavky technických předpisů Eurasijské hospodářské unie.

Certifikace UKCA (Velká Británie)

Od 1.1.2021 opustila oficiálně Velká Británie společenství EU a stane se vůči Unii třetí zemí ve smyslu importu a exportu zboží. Znamená to tedy, že od začátku příštího roku výrobky uváděné na trh ve Velké Británii budou muset splňovat technické požadavky dle britské legislativy.

Výrobky, které jsou povinně posuzované třetí stranou, budou nést nově označení „UKCA“ (UK conformity assessed). Britské úřady a orgány dozoru nad trhem budou v některých případech dočasně akceptovat označení CE na již posouzených výrobcích určených pro britský trh, ale jen po časově omezenou dobu, a to do 31.12.2022. Tento přístup bude ovšem platit pouze pro určité skupiny výrobků a za podmínky, že nedojde k žádné změně příslušné legislativy vztahující se na daný výrobek, a to ani ze strany EU ani ze strany VB. V opačném případě bude nutné výrobek znovu posoudit orgány akreditovanými organizací UKAS, zda výrobek splňuje technické požadavky dle britské legislativy a označení CE na výrobku již nebude možné použít ani do výše uvedeného termínu.

Poptávkový formulář

* - povinné položky