Certifikace
Menu

Enviromentální Management

Environmentální management podniků, je dobrovolný systém neustálého zlepšování environmentálního profilu daného podniku. Je to nástroj řízení, jehož účelem je průběžně měnit podnikové procesy tak, aby byly snižovány dopady na životní prostředí. Tento nástroj je aplikován na celou činnost podniku a je posledním předstupněm před certifikací podniku do EMAS nebo ISO 14 001. Mezi standardy environmentálního managementu lze kromě EMAS, ISO 14 001 zařadit také Ekoznačky .

Dobrovolné EMS závazky

Patří k nim především:

Systém environmentálního managementu (EMS) tak spočívá ve vytvoření, zavedení a udržování vhodně strukturovaného řídícího systému, který je součástí celkového systému řízení a týká se všech prvků chování podniku. Znamená systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím podniky začleňují péči o životní prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu.

Procesy a nástroje pro vytvoření úplného EMS

 

Výhody EMS

Začlenění otázek ochrany životního prostředí do podnikatelské strategie vede na jedné straně k postupnému snižování negativních dopadů činností, výrobků nebo služeb na životní prostředí, na straně druhé také přispívá k trvalému ekonomickému růstu a prosperitě podniku. Mezi hlavní přínosy fungujícího systému environmentálního managementu a auditů patří: