Certifikace
Menu

Změna oznamovací povinnosti podle novely chemického zákona České republiky

Délka čtení: 3 min., 12 sec.
Změna oznamovací povinnosti podle novely chemického zákona České republiky

Povinnost oznamovat dovezené/vyrobené nebezpečné směsí v harmonizovaném formátu se od 1. 1. 2021 mění. Řeší to novela zákona č. 350/2011 Sb. chemických látkách a chemických směsích s účinností od 1.1.2021.

Oznamování podle chemického zákona (§ 22)

Zákon č. 350/2011 Sb. ukládá povinnost poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace o detergentech a nebezpečných chemických směsích. Informace se poskytují v elektronické podobě prostřednictvím registru CHLAP (Registr chemických látek a prostředků). Od 1.1.2021 ale dochází ke změně:

(1) Dovozce nebo následný uživatel, který jako první uvádí na trh Evropské unie na území České republiky směs, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, je povinen před prvním uvedením této směsi na trh poskytnout Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím portálu spravovaného Evropskou agenturou pro chemické látky informace o jejím vlivu na zdraví v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze VIII nařízení CLP.

(2) Distributor, který na území České republiky uvádí na trh směs, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, je povinen před prvním uvedením této směsi na trh poskytnout Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím portálu spravovaného Evropskou agenturou pro chemické látky informace o jejím vlivu na zdraví v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze VIII nařízení CLP, pokud tyto informace nebyly poskytnuty podle odstavce 1 nebo distributor mění označení této směsi. Povinnost podle předchozí věty může za distributora splnit dodavatel, pokud se tak dohodnou; odpovědnost za splnění této povinnosti má nadále distributor.

(5) Dovozce, následný uživatel nebo distributor podle odstavců 1 a 2 je v případě, že dojde ke změně podle oddílu 4.1 části B přílohy VIII nařízení CLP, povinen provést před uvedením směsi v pozměněné podobě na trh aktualizaci informací poskytnutých podle odstavců 1 nebo 2 v rozsahu a způsobem stanoveným v této příloze. Výrobce nebo distributor podle odstavců 3 a 4 je povinen každou změnu informací poskytnutých Ministerstvu zdravotnictví oznámit ve lhůtě 45 dnů od změny informací.

Termíny pro ohlašování nebezpečných směsí dle přílohy VIII nařízení:

  • Od 1. 1. 2021 chemické směsi pro spotřebitelské a profesionální použití
  • Od 1. 1. 2024 chemické směsi pro průmyslové použití
  • Od 1. 1. 2025 směsi již oznámené podle čl. 45 odst. 1 (databáze CHLAP) do data výše uvedeného, pokud do té doby nedojde ke změně popsané v oddíle 4.1 části B Přílohy VIII.

Má-li směs více použití, uplatní se dřívější termín.

Nově i oznamování látek v předmětech do databáze SCIP (od 1.1.2021)

(7) Dodavatel předmětu, který obsahje SVHC látku v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních, je povinen před uvedením předmětu na trh poskytovat informace do databáze vedené Evropskou agenturou pro chemické látky (databáze SCIP, podle Čl. 9 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech).