Certifikace
Menu

Dobrovolná certifikace

Délka čtení: 1 min., 47 sec.
Dobrovolná certifikace

Výrobková certifikace je proces potvrzení shody vlastností výrobku s požadavky technického předpisu. Kromě analýzy rizik, zkoušení v akreditované laboratoři a porovnání vlastností výrobků s požadavky předpisu obvykle obsahuje také dozor nad stabilitou kvality certifikovaného výrobku po dobu platnosti certifikátu. Certifikačním výstupem je vydání certifikátu, který stvrzuje, že výrobek je v souladu s technickými požadavky.

Dobrovolná certifikace výrobků se provádí v oblasti neregulované sféry, tzn. pokud se na výrobky nevztahují závazné evropské normy.

Proces dobrovolné certifikace se skládá z následujících kroků:

• Žádost
• Cenová nabídka
• Předložení dokumentů
• Přezkoumání dokumentů
• Zpráva o přezkoumání a seznam nedostatků
• Odstranění nedostatků žadatelem
• Rozhodnutí a vydání certifikátu

V případě pozitivních výsledků přezkoumání dokumentace se vydává CERTIFIKÁT a osvědčení o shodě s evropskými normami. Dobrovolná certifikace je přidanou hodnotou pro každého výrobce, který se chce prosadit na trhu mezi konkurenty. Výrobce odpovídá za výrobek a jeho kvalitu, a proto musí usilovat o to, aby jeho výrobek splňoval všechny požadavky, které jsou na něj kladeny.

Naše společnost Certifikujeme.to. poskytuje nezávislé a nestranné posouzení souladu s požadavky mezinárodních norem a směrnic, jehož činnost spočívá v přezkoumání technické dokumentace za účelem ověření souladu různých aspektů včetně:

• ověření účelu použité a souladu výrobku s harmonizovanými normami a směrnicemi
• ověření prohlášení o shodě
• ověření přesnosti informací v návodu k použití s ohledem na zamýšlené použití výrobku
• označení výrobku

Výsledkem ověření je stanovisko ve formě certifikátu a protokolu. Certifikát je platný 5 let. Ověřování je činnost prováděná na dobrovolném základě jako nezávislé posouzení třetí stranou.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte.